Undersøgelse viser at danske elpriser er på niveau
med priserne i andre lande

17. maj 2006

I de senere år har virksomhedernes omkostninger til elektricitet generelt været stigende. Dette gælder ikke kun i Danmark, men også i de fleste europæiske lande. Dette er der flere grunde til. Således har der været stigende brændselspriser i elproduktionen, CO2-kvotereguleringen med høje kvotepriser har haft afsmittende virkning på elpriserne, og der er stigende knaphed på produktionskapacitet samt transmissionskapacitet mellem de forskellige markeder for elhandel.

Det er gennem de seneste år fra flere virksomheder anført, at høje elpriser forringer de energiintensive danske virksomheders konkurrenceevne. Energistyrelsen iværksatte derfor i efteråret 2004 på økonomi- og erhvervsministerens anmodning en undersøgelse af de danske elpriser sammenholdt med tilsvarende elpriser i en række europæiske lande.

Undersøgelsen har vist, at det i praksis næsten er umuligt at indhente sammenlignelige priser. Dels er liberaliseringsprocessen ikke lige langt i alle lande, hvorfor der fortsat kan forekomme aftalte eller regulerede priser, dels er der forskelle i traditioner for prisfastsættelsen, således at hensyn til tidligere historiske forhold stadig kan smitte af på de enkelte landes tarifstruktur.

Sammenligningen er derfor behæftet med meget stor usikkerhed.

I undersøgelsen er danske elpriser for forskellige størrelser forbrug sammenlignet med de tilsvarende elpriser i Frankrig, Tyskland, England, Holland, Spanien og Sverige.

Markedspriserne varierede meget i Danmark i 2005 og var på undersøgelsestidspunktet gennemsnitlig blandt de laveste med priserne i Sverige som de laveste. Med tillæg af skat, PSO mv. er priserne på niveau med priserne i de øvrige lande, idet afgifter, PSO mv. især for de største forbrug er væsentligt højere her i landet end i de øvrige lande.

Undersøgelsen giver alene en status for elpriserne medio 2005 og det vurderes, at der ikke i forbindelse hermed er behov for nye initiativer eller tiltag, som kan medvirke til at reducere priserne for de energiintensive virksomheder.
Kontakt

Kontorchef Flemming G. Nielsen
Energiforsyning
Tlf: 33 92 76 15